external image dor.gif


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowegow Jabłoni Kościelnej obejmuje:
 • W ramach pracy z uczniami:

  a) wdrażanie uczniów do samopoznania,
  b) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
  c) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów (intelektualnego, emocjonalnego, duchowego),
  d) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
  e) przełamywanie barier emocjonalnych,
  f) wyrabianie szacunku dla samego siebie,
  g) planowanie własnego rozwoju,
  h) konfrontację samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
  i) poznanie możliwych form zatrudnienia w swoim środowisku oraz w dalszym,
  j) zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy,
  k) zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,
  l) zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  m) rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy,
  n) kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia,
  o) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
  p) reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu,
  q) rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność)

 • W ramach pracy z rodzicami:

  a) podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
  b) doskonalenie umiejętności wychowawczych,
  c) wypracowania form wspierania uczniów w wyborze ich dalszej drogi życiowej

 • W ramach pracy z nauczycielami:

  a) uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,
  b) lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy,
  c) nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą